Incumbency list of the Principals

1. Late Jadab Ch. Deka : (1982 - 1987)
2. Mr. Nabin Ch. Kalita : (1987 - 2003)
3. Dr. Uttam Ch. Pathak : (2003 - 2008)
4. Mr. Tarani Kr. Pathak, i/c : (2008 - 2012)
5. Dr. Mukunda Sarma : (18th January, 2012 onwards)